DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเตี้ย (นอกสถานศึกษา) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
เตี้ย ร้อยละ
1เขต 119,3651,8129.36
2เขต 215,8561,5009.46
3เขต 319,4261,7569.04
4เขต 434,2062,2856.68
5เขต 536,4352,5306.94
6เขต 640,5402,6236.47
7เขต 722,9552,2529.81
8เขต 830,2013,20110.60
9เขต 952,9326,52612.33
10เขต 1010,2558768.54
11เขต 1123,0991,5616.76
12เขต 1227,9033,41512.24
13เขต 131,239745.97
14รวมทั้งหมด334,41230,4119.09

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567