DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หายยา5500.00000.00
 ช้างม่อย17810.56000.00
 ช้างคลาน6700.00000.00
 วัดเกต16500.00000.00
 ช้างเผือก311206.43000.00
 สุเทพ12900.00000.00
 แม่เหียะ1008585.00000.00
 ป่าแดด28900.00000.00
 หนองหอย2200.00000.00
 ท่าศาลา7800.00000.00
 หนองป่าครั่ง12000.00000.00
 ฟ้าฮ่าม3800.00000.00
 สันผีเสื้อ11800.00000.00
 รวมทั้งหมด1,6701066.35000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 24 มกราคม 2565