DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ยางตลาด20000.00000.00
 หัวงัว4400.00000.00
 อุ่มเม่า8100.00000.00
 บัวบาน5900.00000.00
 เว่อ2100.00000.00
 อิตื้อ3900.00000.00
 หัวนาคำ12400.00000.00
 หนองอิเฒ่า2900.00000.00
 ดอนสมบูรณ์5000.00000.00
 นาเชือก11200.00000.00
 คลองขาม10500.00000.00
 เขาพระนอน5300.00000.00
 นาดี3800.00000.00
 โนนสูง5500.00000.00
 หนองตอกแป้น2000.00000.00
 รวมทั้งหมด1,03000.00000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2565