DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บางจาน600.00000.00
 นาพันสาม2900.00000.00
 ธงชัย35200.00000.00
 บ้านกุ่ม1600.00000.00
 หนองโสน1000.00000.00
 ไร่ส้ม700.00000.00
 เวียงคอย800.00000.00
 บางจาก1300.00000.00
 ช่องสะแก6800.00000.00
 สำมะโรง300.00000.00
 โพพระ600.00000.00
 หาดเจ้าสำราญ900.00000.00
 หัวสะพาน500.00000.00
 โพไร่หวาน10000.00000.00
 ดอนยาง1900.00000.00
 หนองขนาน1300.00000.00
 หนองพลับ900.00000.00
 รวมทั้งหมด67300.00000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2564