DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิจิตร1,241483.87000.00
 วังทรายพูน14800.00000.00
 โพธิ์ประทับช้าง40900.00000.00
 ตะพานหิน707223.11000.00
 บางมูลนาก47600.00000.00
 โพทะเล40310.25000.00
 สามง่าม30500.00000.00
 ทับคล้อ35600.00000.00
 สากเหล็ก18000.00000.00
 บึงนาราง2113416.11000.00
 ดงเจริญ16200.00000.00
 วชิรบารมี3526518.47000.00
 รวมทั้งหมด4,9501703.43000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 มกราคม 2565