DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงใหม่1,6701066.35000.00
 จอมทอง75800.00000.00
 แม่แจ่ม84700.00000.00
 เชียงดาว1,625332.03000.00
 ดอยสะเก็ด573142.44000.00
 แม่แตง76400.00000.00
 แม่ริม3,94900.00000.00
 สะเมิง32000.00000.00
 ฝาง1,97200.00000.00
 แม่อาย1,37000.00000.00
 พร้าว475265.47000.00
 สันป่าตอง68000.00000.00
 สันกำแพง82300.00000.00
 สันทราย1,25800.00000.00
 หางดง1,05500.00000.00
 ฮอด48400.00000.00
 ดอยเต่า25000.00000.00
 อมก๋อย73600.00000.00
 สารภี1,18100.00000.00
 เวียงแหง47100.00000.00
 ไชยปราการ69310.14000.00
 แม่วาง30900.00000.00
 แม่ออน16400.00000.00
 ดอยหล่อ16500.00000.00
 กัลยาณิวัฒนา21000.00000.00
 รวมทั้งหมด22,8021800.79000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 24 มกราคม 2565