DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองร้อยเอ็ด2,10900.00000.00
 เกษตรวิสัย862637.31000.00
 ปทุมรัตต์500244.80000.00
 จตุรพักตรพิมาน53800.00000.00
 ธวัชบุรี42100.00000.00
 พนมไพร62200.00000.00
 โพนทอง1,03400.00000.00
 โพธิ์ชัย59900.00000.00
 หนองพอก67900.00000.00
 เสลภูมิ1,19900.00000.00
 สุวรรณภูมิ1,07500.00000.00
 เมืองสรวง20300.00000.00
 โพนทราย23700.00000.00
 อาจสามารถ60100.00000.00
 เมยวดี21100.00000.00
 ศรีสมเด็จ312288.97000.00
 จังหาร21800.00000.00
 เชียงขวัญ16100.00000.00
 หนองฮี20000.00000.00
 ทุ่งเขาหลวง11700.00000.00
 รวมทั้งหมด11,8981150.97000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2565