DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น4,20600.00000.00
 บ้านฝาง46200.00000.00
 พระยืน26600.00000.00
 หนองเรือ1,02300.00000.00
 ชุมแพ1,39900.00000.00
 สีชมพู70600.00000.00
 น้ำพอง1,10910.09000.00
 อุบลรัตน์39900.00000.00
 กระนวน94900.00000.00
 บ้านไผ่1,093161.46000.00
 เปือยน้อย19500.00000.00
 พล1,06920.19000.00
 แวงใหญ่249249.64000.00
 แวงน้อย34800.00000.00
 หนองสองห้อง70325035.56000.00
 ภูเวียง73400.00000.00
 มัญจาคีรี62300.00000.00
 ชนบท36700.00000.00
 เขาสวนกวาง37900.00000.00
 ภูผาม่าน24200.00000.00
 ซำสูง20900.00000.00
 โคกโพธิ์ไชย25200.00000.00
 หนองนาคำ22000.00000.00
 บ้านแฮด28100.00000.00
 โนนศิลา22900.00000.00
 เวียงเก่า17600.00000.00
 รวมทั้งหมด17,8882931.64000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 24 มกราคม 2565