DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 วังหว้า14300.00000.00
 ชากโดน1800.00000.00
 เนินฆ้อ3000.00000.00
 กร่ำ8000.00000.00
 ชากพง4800.00000.00
 กระแสบน4812.08000.00
 บ้านนา7200.00000.00
 ทุ่งควายกิน23300.00000.00
 กองดิน2000.00000.00
 คลองปูน6400.00000.00
 พังราด4800.00000.00
 ปากน้ำกระแส5900.00000.00
 ห้วยยาง3900.00000.00
 สองสลึง4300.00000.00
 รวมทั้งหมด94510.11000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2564