DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 152,4483,0095.7459,9121,6042.68
 เขต 232,2283721.1535,6193240.91
 เขต 326,8931,1194.1628,7327972.77
 เขต 448,1963020.6352,6291560.30
 เขต 546,1616,42213.9150,2892,0904.16
 เขต 671,4014,5456.3777,99128,98137.16
 เขต 743,5492,8546.5545,7391,6403.59
 เขต 854,3941,7533.2256,4973400.60
 เขต 956,0352,3554.2056,9611,2412.18
 เขต 1046,4723,1836.8548,3922,6265.43
 เขต 1144,7416161.3851,1838291.62
 เขต 1264,2531220.1969,37510.00
 รวมทั้งหมด586,77126,6524.54633,31940,6296.42
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565