DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี7,0711732.457,7732483.19
 กาญจนบุรี9,5263,29834.6210,8201,23911.45
 สุพรรณบุรี8,3124144.988,631410.48
 นครปฐม8,8202,33826.519,4651771.87
 สมุทรสาคร90900.0091100.00
 สมุทรสงคราม1,41800.001,44300.00
 เพชรบุรี4,5801573.435,1352925.69
 ประจวบคีรีขันธ์5,525420.766,111931.52
 รวมทั้งหมด46,1616,42213.9150,2892,0904.16
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565