DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
% เด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด
(B)
คัดกรองทั้งหมด
(A)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองฉะเชิงเทรา1,04400.00000.00
 บางคล้า1631811.04000.00
 บางน้ำเปรี้ยว86010311.98000.00
 บางปะกง92200.00000.00
 บ้านโพธิ์29693.04000.00
 พนมสารคาม62814322.77000.00
 ราชสาส์น2600.00000.00
 สนามชัยเขต5968113.59000.00
 แปลงยาว32820.61000.00
 ท่าตะเกียบ35900.00000.00
 คลองเขื่อน1047572.12000.00
 รวมทั้งหมด5,3264318.09000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2564