DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1204,978.00 3,725.00 1.82
2เขต 2127,095.00 269.00 0.21
3เขต 3135,543.00 2,306.00 1.70
4เขต 4170,985.00 940.00 0.55
5เขต 5185,651.00 5,950.00 3.20
6เขต 6199,029.00 2,321.00 1.17
7เขต 7169,085.00 6,731.00 3.98
8เขต 8135,859.00 2.00 0.00
9เขต 9255,632.00 1,596.00 0.62
10เขต 10208,332.00 1.00 0.00
11เขต 11182,010.00 615.00 0.34
12เขต 12190,438.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด2,164,637.00 24,456.00 1.13


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565