DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1171,354.00 11,147.00 6.51
2เขต 2205,717.00 2,605.00 1.27
3เขต 3181,177.00 4,891.00 2.70
4เขต 4339,712.00 6,104.00 1.80
5เขต 5350,482.00 14,220.00 4.06
6เขต 6394,023.00 10,739.00 2.73
7เขต 7281,682.00 20,471.00 7.27
8เขต 8345,479.00 2,470.00 0.71
9เขต 9349,117.00 8,269.00 2.37
10เขต 10277,128.00 555.00 0.20
11เขต 11345,832.00 4,960.00 1.43
12เขต 12420,816.00 1.00 0.00
13รวมทั้งหมด3,662,519.00 86,432.00 2.36


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565