DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1104,084.00 6,988.00 6.71
2เขต 2133,914.00 490.00 0.37
3เขต 3154,511.00 4,881.00 3.16
4เขต 4226,533.00 5,800.00 2.56
5เขต 5236,572.00 12,815.00 5.42
6เขต 6217,659.00 5,281.00 2.43
7เขต 7176,069.00 12,069.00 6.85
8เขต 8247,697.00 896.00 0.36
9เขต 9249,861.00 3,697.00 1.48
10เขต 10198,394.00 92.00 0.05
11เขต 11218,492.00 1,539.00 0.70
12เขต 12210,286.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด2,374,072.00 54,548.00 2.30


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565