DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ทุ่งคลอง1,114.00 0.00 0.00
2โพน225.00 0.00 0.00
3ดินจี่491.00 0.00 0.00
4นาบอน402.00 0.00 0.00
5นาทัน840.00 0.00 0.00
6เนินยาง258.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด3,330.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565