DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1หนองแก๋ว80.00 0.00 0.00
2หารแก้ว168.00 0.00 0.00
3หนองตอง42.00 0.00 0.00
4สบแม่ข่า34.00 0.00 0.00
5บ้านแหวน350.00 0.00 0.00
6หนองควาย547.00 0.00 0.00
7บ้านปง314.00 0.00 0.00
8น้ำแพร่53.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด1,588.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565