DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ยุหว่า1,235.00 0.00 0.00
2สันกลาง260.00 0.00 0.00
3มะขามหลวง210.00 0.00 0.00
4แม่ก๊า87.00 0.00 0.00
5บ้านแม113.00 0.00 0.00
6บ้านกลาง231.00 0.00 0.00
7ทุ่งสะโตก69.00 0.00 0.00
8ทุ่งต้อม629.00 0.00 0.00
9น้ำบ่อหลวง114.00 0.00 0.00
10มะขุนหวาน98.00 0.00 0.00
11รวมทั้งหมด3,046.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565