DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ป่าตุ้ม249.00 0.00 0.00
2ป่าไหน่199.00 0.00 0.00
3สันทราย265.00 0.00 0.00
4บ้านโป่ง60.00 0.00 0.00
5น้ำแพร่69.00 0.00 0.00
6เขื่อนผาก184.00 0.00 0.00
7แม่แวน156.00 0.00 0.00
8แม่ปั๋ง244.00 0.00 0.00
9โหล่งขอด145.00 0.00 0.00
10รวมทั้งหมด1,571.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565