DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สันมหาพน186.00 0.00 0.00
2แม่แตง232.00 0.00 0.00
3ขี้เหล็ก997.00 1.00 0.10
4ช่อแล134.00 0.00 0.00
5แม่หอพระ182.00 0.00 0.00
6สบเปิง638.00 0.00 0.00
7บ้านเป้า99.00 0.00 0.00
8สันป่ายาง98.00 0.00 0.00
9ป่าแป๋224.00 0.00 0.00
10เมืองก๋าย108.00 0.00 0.00
11บ้านช้าง113.00 0.00 0.00
12กื้ดช้าง269.00 0.00 0.00
13อินทขิล520.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด3,800.00 1.00 0.03


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565