DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เชียงดาว98.00 0.00 0.00
2เมืองนะ3,360.00 0.00 0.00
3เมืองงาย445.00 0.00 0.00
4แม่นะ267.00 0.00 0.00
5เมืองคอง255.00 0.00 0.00
6ปิงโค้ง694.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด5,119.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565