DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1หนองกุงศรี49.00 0.00 0.00
2หนองบัว287.00 0.00 0.00
3โคกเครือ357.00 0.00 0.00
4หนองสรวง311.00 0.00 0.00
5เสาเล้า217.00 0.00 0.00
6หนองใหญ่316.00 0.00 0.00
7ดงมูล221.00 0.00 0.00
8ลำหนองแสน489.00 0.00 0.00
9หนองหิน656.00 0.00 0.00
10รวมทั้งหมด2,903.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565