DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ทุ่งคลอง29.00 0.00 0.00
2โพน242.00 0.00 0.00
3ดินจี่479.00 0.00 0.00
4นาบอน395.00 0.00 0.00
5นาทัน784.00 0.00 0.00
6เนินยาง242.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด2,171.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565