DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ภูสิงห์129.00 0.00 0.00
2สหัสขันธ์331.00 0.00 0.00
3นามะเขือ321.00 0.00 0.00
4โนนศิลา467.00 0.00 0.00
5นิคม740.00 0.00 0.00
6โนนแหลมทอง261.00 0.00 0.00
7โนนน้ำเกลี้ยง160.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด2,409.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565