DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1แจนแลน361.00 0.00 0.00
2เหล่าใหญ่104.00 0.00 0.00
3จุมจัง397.00 0.00 0.00
4เหล่าไฮงาม390.00 0.00 0.00
5กุดหว้า162.00 0.00 0.00
6นาขาม363.00 0.00 0.00
7นาโก228.00 0.00 0.00
8สมสะอาด132.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด2,137.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565