DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1กมลาไสย202.00 0.00 0.00
2หลักเมือง262.00 0.00 0.00
3โพนงาม431.00 0.00 0.00
4ดงลิง339.00 0.00 0.00
5ธัญญา351.00 0.00 0.00
6หนองแปน383.00 0.00 0.00
7เจ้าท่า288.00 0.00 0.00
8โคกสมบูรณ์156.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด2,412.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565