DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1แม่คำมี36.00 0.00 0.00
2หนองม่วงไข่216.00 21.00 9.72
3วังหลวง19.00 0.00 0.00
4ตำหนักธรรม90.00 0.00 0.00
5ทุ่งแค้ว67.00 0.00 0.00
6รวมทั้งหมด428.00 21.00 4.91


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565