DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ห้วยหม้าย252.00 0.00 0.00
2เตาปูน204.00 0.00 0.00
3หัวเมือง156.00 40.00 25.64
4สะเอียบ233.00 0.00 0.00
5แดนชุมพล31.00 0.00 0.00
6ทุ่งน้าว139.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด1,015.00 40.00 3.94


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565