DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สูงเม่น1,389.00 0.00 0.00
2น้ำชำ120.00 6.00 5.00
3หัวฝาย237.00 0.00 0.00
4ดอนมูล171.00 0.00 0.00
5บ้านเหล่า102.00 0.00 0.00
6บ้านกวาง86.00 0.00 0.00
7บ้านปง181.00 0.00 0.00
8บ้านกาศ28.00 0.00 0.00
9ร่องกาศ63.00 0.00 0.00
10สบสาย50.00 49.00 98.00
11เวียงทอง56.00 0.00 0.00
12พระหลวง26.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด2,509.00 55.00 2.19


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565