DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ห้วยอ้อ87.00 0.00 0.00
2บ้านปิน210.00 0.00 0.00
3ต้าผามอก177.00 0.00 0.00
4เวียงต้า264.00 0.00 0.00
5ปากกาง84.00 0.00 0.00
6หัวทุ่ง231.00 0.00 0.00
7ทุ่งแล้ง264.00 0.00 0.00
8บ่อเหล็กลอง78.00 0.00 0.00
9แม่ปาน72.00 0.00 0.00
10รวมทั้งหมด1,467.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565