DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ร้องกวาง648.00 0.00 0.00
2น้ำเลา66.00 0.00 0.00
3บ้านเวียง219.00 0.00 0.00
4ทุ่งศรี235.00 0.00 0.00
5แม่ยางตาล101.00 0.00 0.00
6แม่ยางฮ่อ117.00 0.00 0.00
7ไผ่โทน125.00 0.00 0.00
8ห้วยโรง182.00 0.00 0.00
9แม่ทราย66.00 0.00 0.00
10แม่ยางร้อง109.00 0.00 0.00
11รวมทั้งหมด1,868.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565