DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองนะ1,701.00 0.00 0.00
2เมืองงาย324.00 0.00 0.00
3แม่นะ53.00 0.00 0.00
4เมืองคอง249.00 0.00 0.00
5รวมทั้งหมด2,327.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 27 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565