DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1311,580.00 4,236.00 1.36
2เขต 2194,312.00 375.00 0.19
3เขต 3175,210.00 2,198.00 1.25
4เขต 4313,014.00 414.00 0.13
5เขต 5305,057.00 6,912.00 2.27
6เขต 6431,625.00 2,562.00 0.59
7เขต 7280,304.00 7,861.00 2.80
8เขต 8332,018.00 958.00 0.29
9เขต 9382,826.00 1,632.00 0.43
10เขต 10301,931.00 0.00 0.00
11เขต 11289,617.00 631.00 0.22
12เขต 12398,064.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด3,715,558.00 27,779.00 0.75


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565