DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1359,449.00 48,545.00 13.51
2เขต 2231,312.00 3,140.00 1.36
3เขต 3185,238.00 7,548.00 4.07
4เขต 4346,405.00 11,509.00 3.32
5เขต 5335,727.00 38,507.00 11.47
6เขต 6497,503.00 26,428.00 5.31
7เขต 7304,847.00 25,599.00 8.40
8เขต 8377,687.00 7,676.00 2.03
9เขต 9378,938.00 10,364.00 2.74
10เขต 10317,797.00 6,175.00 1.94
11เขต 11334,668.00 5,653.00 1.69
12เขต 12444,890.00 683.00 0.15
13รวมทั้งหมด4,114,461.00 191,827.00 4.66


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 กรกฎาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565