DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สงขลา94,713.00 0.00 0.00
2สตูล26,625.00 0.00 0.00
3ตรัง48,464.00 0.00 0.00
4พัทลุง30,788.00 0.00 0.00
5ปัตตานี70,604.00 0.00 0.00
6ยะลา49,405.00 0.00 0.00
7นราธิวาส77,465.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด398,064.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565