DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช103,761.00 488.00 0.47
2กระบี่34,286.00 0.00 0.00
3พังงา19,741.00 0.00 0.00
4ภูเก็ต24,613.00 1.00 0.00
5สุราษฎร์ธานี79,661.00 142.00 0.18
6ระนอง13,519.00 0.00 0.00
7ชุมพร14,036.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด289,617.00 631.00 0.22


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565