DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ศรีสะเกษ95,429.00 0.00 0.00
2อุบลราชธานี129,270.00 0.00 0.00
3ยโสธร30,155.00 0.00 0.00
4อำนาจเจริญ23,414.00 0.00 0.00
5มุกดาหาร23,663.00 0.00 0.00
6รวมทั้งหมด301,931.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565