DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1นครราชสีมา158,721.00 1,014.00 0.64
2บุรีรัมย์59,112.00 1,894.00 3.20
3สุรินทร์91,897.00 1,144.00 1.24
4ชัยภูมิ69,208.00 6,312.00 9.12
5รวมทั้งหมด378,938.00 10,364.00 2.74


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565