DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1บึงกาฬ31,209.00 101.00 0.32
2หนองบัวลำภู29,437.00 0.00 0.00
3อุดรธานี67,927.00 650.00 0.96
4เลย42,685.00 0.00 0.00
5หนองคาย32,401.00 0.00 0.00
6สกลนคร79,798.00 207.00 0.26
7นครพนม48,561.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด332,018.00 958.00 0.29


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565