DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1บึงกาฬ23,204.00 0.00 0.00
2หนองบัวลำภู25,125.00 0.00 0.00
3อุดรธานี40,657.00 0.00 0.00
4เลย24,318.00 0.00 0.00
5หนองคาย22,418.00 0.00 0.00
6สกลนคร54,176.00 0.00 0.00
7นครพนม36,466.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด226,364.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565