DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ขอนแก่น97,028.00 6,799.00 7.01
2มหาสารคาม53,291.00 33.00 0.06
3ร้อยเอ็ด74,802.00 1,022.00 1.37
4กาฬสินธุ์55,183.00 7.00 0.01
5รวมทั้งหมด280,304.00 7,861.00 2.80


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565