DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ขอนแก่น110,999.00 18,168.00 16.37
2มหาสารคาม56,645.00 1,001.00 1.77
3ร้อยเอ็ด78,610.00 3,763.00 4.79
4กาฬสินธุ์58,593.00 2,667.00 4.55
5รวมทั้งหมด304,847.00 25,599.00 8.40


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565