DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ85,022.00 746.00 0.88
2ชลบุรี121,641.00 0.00 0.00
3ระยอง52,927.00 0.00 0.00
4จันทบุรี36,515.00 1,040.00 2.85
5ตราด15,331.00 16.00 0.10
6ฉะเชิงเทรา49,626.00 215.00 0.43
7ปราจีนบุรี32,168.00 521.00 1.62
8สระแก้ว38,395.00 24.00 0.06
9รวมทั้งหมด431,625.00 2,562.00 0.59


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565