DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี51,797.00 221.00 0.43
2กาญจนบุรี57,793.00 3,052.00 5.28
3สุพรรณบุรี52,960.00 479.00 0.90
4นครปฐม62,074.00 3,159.00 5.09
5สมุทรสาคร5,518.00 0.00 0.00
6สมุทรสงคราม9,427.00 0.00 0.00
7เพชรบุรี28,995.00 1.00 0.00
8ประจวบคีรีขันธ์36,493.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด305,057.00 6,912.00 2.27


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565