DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี56,451.00 3,008.00 5.33
2กาญจนบุรี66,590.00 21,967.00 32.99
3สุพรรณบุรี55,624.00 2,426.00 4.36
4นครปฐม67,708.00 8,160.00 12.05
5สมุทรสาคร5,593.00 5.00 0.09
6สมุทรสงคราม10,143.00 0.00 0.00
7เพชรบุรี32,744.00 2,041.00 6.23
8ประจวบคีรีขันธ์40,874.00 900.00 2.20
9รวมทั้งหมด335,727.00 38,507.00 11.47


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 กรกฎาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565