DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1นนทบุรี62,772.00 357.00 0.57
2ปทุมธานี65,827.00 0.00 0.00
3พระนครศรีอยุธยา54,861.00 0.00 0.00
4อ่างทอง15,544.00 0.00 0.00
5ลพบุรี43,243.00 0.00 0.00
6สิงห์บุรี13,185.00 0.00 0.00
7สระบุรี41,109.00 57.00 0.14
8นครนายก16,473.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด313,014.00 414.00 0.13


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565