DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ชัยนาท17,553.00 213.00 1.21
2นครสวรรค์59,614.00 566.00 0.95
3อุทัยธานี20,649.00 20.00 0.10
4กำแพงเพชร47,030.00 0.00 0.00
5พิจิตร30,364.00 1,399.00 4.61
6รวมทั้งหมด175,210.00 2,198.00 1.25


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565