DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1อุตรดิตถ์23,465.00 0.00 0.00
2ตาก40,177.00 0.00 0.00
3สุโขทัย22,615.00 66.00 0.29
4พิษณุโลก48,444.00 309.00 0.64
5เพชรบูรณ์59,611.00 0.00 0.00
6รวมทั้งหมด194,312.00 375.00 0.19


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565