DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สงขลา95,103.00 0.00 0.00
2สตูล25,248.00 0.00 0.00
3ตรัง45,456.00 0.00 0.00
4พัทลุง28,108.00 0.00 0.00
5ปัตตานี64,472.00 0.00 0.00
6ยะลา44,657.00 0.00 0.00
7นราธิวาส73,108.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด376,152.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565