DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช94,843.00 586.00 0.62
2กระบี่31,205.00 0.00 0.00
3พังงา17,699.00 3.00 0.02
4ภูเก็ต19,765.00 116.00 0.59
5สุราษฎร์ธานี75,383.00 272.00 0.36
6ระนอง13,218.00 55.00 0.42
7ชุมพร9,975.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด262,088.00 1,032.00 0.39


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565