DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1บึงกาฬ19,864.00 1.00 0.01
2อุดรธานี490.00 0.00 0.00
3เลย22,846.00 0.00 0.00
4หนองคาย20,431.00 0.00 0.00
5สกลนคร40,766.00 1.00 0.00
6นครพนม31,462.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด135,859.00 2.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565