DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1บึงกาฬ24,289.00 103.00 0.42
2หนองบัวลำภู1,280.00 0.00 0.00
3อุดรธานี3,532.00 0.00 0.00
4เลย38,315.00 0.00 0.00
5หนองคาย29,261.00 0.00 0.00
6สกลนคร57,522.00 211.00 0.37
7นครพนม44,979.00 0.00 0.00
8รวมทั้งหมด199,178.00 314.00 0.16


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565