DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ64,832.00 1,757.00 2.71
2ชลบุรี89,498.00 0.00 0.00
3ระยอง42,401.00 0.00 0.00
4จันทบุรี32,520.00 1,669.00 5.13
5ตราด19,413.00 4.00 0.02
6ฉะเชิงเทรา41,541.00 139.00 0.33
7ปราจีนบุรี26,759.00 3,160.00 11.81
8สระแก้ว28,963.00 46.00 0.16
9รวมทั้งหมด345,927.00 6,775.00 1.96


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565