DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ62,502.00 1,756.00 2.81
2ชลบุรี92,618.00 0.00 0.00
3ระยอง42,401.00 0.00 0.00
4จันทบุรี32,520.00 1,669.00 5.13
5ตราด15,838.00 0.00 0.00
6ฉะเชิงเทรา41,541.00 139.00 0.33
7ปราจีนบุรี26,759.00 3,160.00 11.81
8สระแก้ว28,963.00 46.00 0.16
9รวมทั้งหมด343,142.00 6,770.00 1.97


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565