DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี44,958.00 224.00 0.50
2กาญจนบุรี56,549.00 2,793.00 4.94
3สุพรรณบุรี46,443.00 470.00 1.01
4นครปฐม48,061.00 2,890.00 6.01
5สมุทรสาคร4,629.00 0.00 0.00
6สมุทรสงคราม8,237.00 0.00 0.00
7เพชรบุรี25,955.00 0.00 0.00
8ประจวบคีรีขันธ์31,988.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด266,820.00 6,377.00 2.39


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565