DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1นนทบุรี45,511.00 205.00 0.45
2ปทุมธานี50,804.00 0.00 0.00
3พระนครศรีอยุธยา44,208.00 0.00 0.00
4อ่างทอง13,138.00 0.00 0.00
5ลพบุรี38,523.00 70.00 0.18
6สิงห์บุรี12,330.00 0.00 0.00
7สระบุรี33,714.00 281.00 0.83
8นครนายก13,742.00 399.00 2.90
9รวมทั้งหมด251,970.00 955.00 0.38


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565