DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ชัยนาท15,196.00 161.00 1.06
2นครสวรรค์55,922.00 580.00 1.04
3อุทัยธานี18,778.00 68.00 0.36
4กำแพงเพชร43,120.00 0.00 0.00
5พิจิตร27,130.00 1,499.00 5.53
6รวมทั้งหมด160,146.00 2,308.00 1.44


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565